Dagsorden til generalforsamling og forslag

Dagsorden

 Generalforsamling 

Mandag d. 27. februar 2017 kl. 19.30 i 

Rostved Forsamlingshus.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag

 

 1. Der er stillet forslag om følgende ændring i foreningens vedtægter:

§ 2 

 • At holde medlemmer orienteret omkring arrangementer og nyheder i lokalområdet ved at nedsætte et udvalg til beboerforeningens blad Figenbladet 

 

Ændres til

 • At holde medlemmer orienteret omkring arrangementer og nyheder i lokalområdet ved at nedsætte et udvalg til kommunikation.

 

§ 4

 • Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel i Figenbladet eller husstandsomdelt indkaldelse. 

Ændres til

 • Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 3 ugers varsel i Figenbladet og på byens hjemmeside eller husstandsomdelt indkaldelse. 

 

 • Dagsorden og forslag skal offentliggøres senest 1 uge før afholdelsen. 

Ændres til

 • Dagsorden og forslag skal offentliggøres på byens hjemmeside senest 1 uge før afholdelsen. 

 

§5

 • 5.5 Bestyrelsen nedsætter et bladudvalg til at varetage Figenbladet. Der fastsættes ingen grænser for antallet af medlemmer i udvalget, dog således at ét bestyrelsesmedlem skal være medlem af bladudvalget. 

Ændres til

 • 5.5 Bestyrelsen nedsætter et kommunikationsudvalg til at varetage Figenbladet og byens hjemmeside samt Facebookgruppe. Der fastsættes ingen grænser for antallet af medlemmer i udvalget, dog således at ét bestyrelsesmedlem skal være medlem af kommunikationsudvalget

 

 

 • 5.6 Bladudvalget fastsætter selv sin forretningsorden som skal godkendes af bestyrelsen. 

Ændres til

 • 5.6 Kommunikationsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden som skal godkendes af bestyrelsen

 

 • 5.8 Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. 

Ændres til

 • 5.8 Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver. 

Eksempelvis:

Vedligeholdelses gruppe (græsslåning, stendiger, skulpturer),

Sportspladsgruppe (fredagsåbninger m.m.)

Arrangementsgruppe (fastelavn, Valborgsaften, Skraldindsamling og fællesspisning)

 

 • 5.10 Formanden står for den daglige drift af forsamlingshuset ved eftersyn og udlejning til møder og sammenkomster, samt sørger for personale til rengøring og køber materialer. 

Ændres til

 • 5.10 Formanden har ansvar for den daglige drift af forsamlingshuset ved eftersyn og udlejning til møder og sammenkomster, samt sørger for personale til rengøring og køber materialer. 

 

§6

 • 6.5 Den nødvendige kapital til foreningens og forsamlingshusets opretholdelse og drift søges tilvejebragt ved indtægter fra udlejninger, kontingenter, arrangementer. Foreningens midler, herunder evt. overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes på foreningens konto, og bestyrelsen kan træffe afgørelse om hvad midlerne evt. skal anvendes til. 

Ændres til

 • 6.5 Den nødvendige kapital til foreningens og forsamlingshusets og sportspladsens opretholdelse og drift søges tilvejebragt ved indtægter fra udlejninger, kontingenter, arrangementer. Foreningens midler, herunder evt. overskud, der ikke findes nødvendigt til den daglige drift, skal indsættes på foreningens konto, og bestyrelsen kan træffe afgørelse om hvad midlerne evt. skal anvendes til. 

 

4.2 Der er stillet forslag om følgende tilføjelser til foreningens vedtægter:

§2

 • Udlejning af shelter m.m. på sportsplads

 

 

 1. Fastsættelse af næste års kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:

100,- for enlige og 150,- for husstand

 

 1. Valg af bestyrelsen

Lars Vestergaard – Genopstiller ikke.

Anna Eriksen – Genopstiller 

Sonja Klinge – Genopstiller ikke.

 

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
 2. Valg af revisorsuppleant
 3. Eventuelt

 

Forslag som ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være indsendt til bestyrelsen senest d. 13. februar 2017, på adressen:

Forsamlingshuset, Askedalsvej 5, Rostved eller på mail rostvedbeboerforening@gmail.com

Den endelige dagsorden offentliggøres i:

Infotavlen ved busholdepladsen, den 20. februar 2017.

I aftenens løb er Rostved Vandværk og Rostved Beboerforening værter for kaffe, smørrebrød og øl/vand.

 

Rostved Beboerforening

 

Kommentarer til ændring af vedtægter.

 

På årets generalforsamling d. 27/2. fremlægger bestyrelsen et forslag til nye vedtægter. Og der er gået nogle år siden vedtægterne sidst er blevet gået igennem, så bestyrelsen ønsker at opdatere foreningens vedtægter. Her følger en forklaring på de foreslåede ændringer.

 

§2 - bestyrelsen ønsker at kommunikationen omkring byens liv gøres mere effektiv. Nu om stunder bruger mange Facebook og hjemmesiden som middel til orientering om hvad der sker i byen og bestyrelsen ønsker at både Figenblad, Facebook og hjemmeside får bedre vilkår. Derfor kan bestyrelsen forestille sig at man nedsætter udvalg omkring de forskellige medier. Et bladudvalg og et facebook og hjemmesideudvalg, der får ansvaret for udgivelsen/vedligeholdelsen af blad og medier.

Dette går også igennem ændringen i §4 og §5 - 5.5 og 5.6

 

Desuden skal der i §2 stå at foreningen og bestyrelsen også står for udlejning af sheltere på Sportspladsen.

 

Omkring § 5.8 ønsker bestyrelsen at inddrage flere medlemmer i det daglige arbejde omkring Borgerforeningen. Siden Sportspladsudvalget er blevet nedlagt og aktiviteterne på sportspladsen er steget væsentligt, melder der sig et behov for at få flere medlemmer til at varetage små opgaver. Bestyrelsen forslår derfor nedsættelse af et udvalg omkring vedligeholdelse af byens fællesarealer. Et udvalg der påtager sig arbejdet med græsslåning og vedligeholdelse af stendiger og træskulturer.

Et andet udvalg, der vil stå for Sportspladsen, eksempelvis fredagsåbninger. Samt et udvalg der vil påtage sig opgaven med at arrangere Fastelavnsfest, Valborg aften, skraldindsamling og fællesspisning. I alle udvalgene vil der være en repræsentant fra bestyrelsen. Medlemmerne af bestyrelsen står stadig som arrangører af sommerfesten, St. Hans bål og andre arrangementer i Forsamlingshuset.

 

§ 5.10 skal bare præcisere at formanden har ansvaret for opgaven omkring Forsamlingshuset, men at han kan overlade det konkrete arbejde til andre.

 

§ 6.5 er en præcisering af at Sportspladsen er en del af forenings aktiviteter.  

 

Med disse ændringer tror bestyrelsen på at foreningens vedtægter lever op til den virkelighed, der er idag og at beboerforeningen kan få flere medlemmer engageret i den daglige drift. - en form for “Rostveds venner”.

Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen debatere og vedtager forslaget. Og man skal huske at en vedtægtændring sker over 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.